Willa Anna
ul.
Wolności 15
|
58-580
Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie
+48 508 199 665, +48 75 717 22 44 | e-mail: info@willaanna.pl
 
 

Warunki rezerwacji pobytu w Willi Anna:

 1. Zapytanie dotyczące pobytu w Leśniczówce Willa Anna może być dokonane telefonicznie lub drogą e-mailową ( info@willaanna.pl). W odpowiedzi na zapytanie Klient otrzymuje ofertę drogą elektroniczną (e- mailem). Po zaakceptowaniu oferty (dokonanie rezerwacji) Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji w formie dokumentu zawierającego szczegółowe warunki rezerwacji według swego wyboru drogą elektroniczną (e- mailem) lub faksem. Klient zobowiązany jest do odesłania akceptacji rezerwacji (co poświadcza zapoznanie się klienta z warunkami rezerwacji), drogą elektroniczną (e- mailem) lub faksem na numer +48 75 717 22 44, w terminie określonym w rezerwacji.

 2. KKlient zobowiązany jest do wpłaty na konto bankowe ING Bank Śląski SA 98 1050 1575 1000 0090 7444 0810 SWIFT: INGBPLPW zaliczki w wysokości ok. 45% kosztów pobytu wskazanych na dokumencie rezerwacji, ale nie mniej niż 200 zł, w terminie określonym w rezerwacji. Płatność pozostałej części kwoty powinna zostać dokonana najpóźniej 29 dni przed datą rozpoczęcia pobytu. W przypadku rezerwacji dokonanej na mniej niż 29 dni przed rozpoczęciem pobytu wymagana jest wpłata całości kwoty w terminie określonym w rezerwacji.

 3. Rezerwacje uważa się za skutecznie dokonaną po dopełnieniu procedury wskazanej w punkcie 1 i 2 powyżej.

 4. Podane w cenniku ( http://www.willaanna.pl/) ceny za apartament/dzień obejmują: zakwaterowanie i nocleg w ilości wskazanej w rezerwacji, zużycie wody, prądu i ogrzewania, końcowe sprzątanie, korzystanie z pościeli i ręczników (zmiana 1 x tydzień), mydła oraz kawy i herbaty, drewna i rozpałki do kominka (Salon), Wi-Fi, niestrzeżonego parkingu, całej infrastruktury (staw, plac zabaw dla dzieci, rowery, itd.) znajdującej się przy posesji przy Wolności 15. oraz korzystanie z sauny w ilości wskazanej w rezerwacji. Świadczenia dodatkowe zadysponowane przez klienta na miejscu pobytu (np. codzienne sprzątanie czy dodatkowe korzystanie z sauny, itp.) są - pod warunkiem ich dostępności - płatne dodatkowo.

 5. Leśniczówka Willa Anna informuje klienta o wszelkich ewentualnych zmianach warunków skutecznie dokonanej rezerwacji pisemnie (e- mailem lub faksem). W wypadku, gdy zmiana dotyczy istotnego punktu umowy, klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od otrzymania informacji - dotychczas wpłacona przez Klienta kwota zostanie wówczas zwrócona Klientowi w całości.

 6. Klient może dokonać rezygnacji z rezerwacji z zastrzeżeniem jednak uregulowania odstępnego w kwocie, której wysokość uzależniona jest od daty zgłoszenia rezygnacji (ilość dni przed rozpoczęciem pobytu):
  a) do 29 dni - 40% wartości rezerwacji,
  b) 28 do 15 dni - 60% wartości rezerwacji
  c) 14 do 7 dni - 80% wartości rezerwacji
  d) 6 dni przed datą rozpoczęcia pobytu lub później - 100% wartości rezerwacji
  W wypadku rezygnacji z rezerwacji kwota wpłacona przez Klienta po potrąceniu odstępnego, jest zwracana w terminie 5 dni po otrzymaniu pisemnej dyspozycji Klienta zawierającej nr jego konta bankowego.
 7. W momencie przyjazdu gospodarz Leśniczówki Willa Anna pobierze od Klienta za pokwitowaniem, kaucję w wysokości 500 PLN/apartament (w formie blokady na karcie przy użyciu terminala płatniczego a przy braku karty pobrana będzie gotówka), na zabezpieczenie pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez Klienta podczas jego pobytu. Równowartość tych szkód może zostać potrącona z kaucji.

 8. Klient powinien dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa przy korzystaniu z obiektu, utrzymywać obiekt w należytym stanie i pozostawić go w takim stanie z chwilą wyjazdu.

 9. Przed dokonaniem rezerwacji Klienta winien szczegółowo zapoznać się z ofertą podaną na stronie http://www.willaanna.pl/. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zapytań, wyjaśnić je dzwoniąc pod numer +48 508 199 665 lub +48 75 717 22 44, pod rygorem bezskuteczności zastrzeżeń i reklamacji zgłaszanych z tego tytułu.

 10. W wypadku gdyby obiekt wakacyjny nie odpowiadał warunkom umowy rezerwacji, lub dodatkowym wyjaśnieniom złożonym zgodnie z punktem 9 powyżej Leśniczówka Willa Anna przedstawi Klientowi propozycje równorzędnego lub podobnego obiektu zastępczego. Jeśli okazałoby się to niemożliwe, lub Klient odrzuciłby z istotnych przyczyn propozycje Leśniczówki Willi Anna - wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości lub w części (z potrąceniem wartości usług już wyświadczonych).

 11. Termin rezerwacji: nocleg pierwszy .........../........ 2013 r.
  nocleg ostatni ......./....... 2013 r.
  Nazwa apartamentu: ..............................................
  Ilość osób w apartamencie: .......................... (każda dodatkowa osoba za dopłatą 200 PLN za tydzień)
  Ilość pobytów w saunie na rezerwacje: dwa
  Wysokość kaucji: 500 PLN
  Wartość rezerwacji: .............................PLN
  Wartość zaliczki: ............................PLN, płatna do ............
  Akceptuję w/w warunki rezerwacji w całości
  ...................................................
  Data i podpis Klienta